Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CENTRUM-METAMORFOZA.PL

§ 1

Informacje podstawowe
Sklep Internetowy  centrum-metamorfoza.pl (w dalszej części Regulaminu określany w skrócie jako „Sklep”) umożliwia Państwu dokonywanie zakupów na odległość przy użyciu sieci Internetowej, na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
Sklep stanowi własność i jest prowadzony przez:

FORUM ALINA PIĄTKOWSKA-PIŁAT
ul. Tuwima 20
91-002 Łódź, łódzkie
Telefon: 512 541 548
NIP: 728 162 59 64
(w dalszej części Regulaminu określanego jako „Sprzedawca”)

Usługi zwane dalej Produktami są dostępne w sprzedaży są prezentowane i opisane na stronach Sklepu. Podane ceny przedmiotów są cenami łącznymi brutto a ich wykonanie możliwe jest jedynie w Centrum Estetyki Metamorfoza w Łodzi przy ul. Tuwima 20.
Przedmioty, które znajdują się aktualnie na stanie, są oznaczone jako dostępne i możliwe do zamówienia na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
Przedmioty, które nie znajdują się na stanie są oznaczone opisem: „Oczekiwanie na dostawę”. Ich zamówienie jest możliwe wyłącznie na indywidualnie ustalanych z Państwem zasadach i warunkach, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą.
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionych przedmiotów w stanie bez wad.
Kontakt ze Sklepem i Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:
poczty tradycyjnej
poczty e-mail: kontakt@centrum-metamorfoza.pl
pod nr tel.: 512 541 548
Przez określenie „konsument” rozumie się osobę fizyczną, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bez bezpośredniego związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2

Zasady korzystania ze Sklepu
Korzystając ze Sklepu jesteście Państwo zobowiązani do:
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
nie zakłócania jego funkcjonowania,
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu nie zamówionej informacji handlowej (spam),
korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

§ 3

Zamówienia
Aby złożyć zamówienie trzeba podać swoje dane, a następnie opłacić odpowiedni pakiet zabiegów lub pojedynczy zabieg.
Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dokonanie następujących czynności:
wybór interesujących Państwa Pakietów i wciśnięcie przycisku Kupuję;
wprowadzenie swoich danych oraz koniecznie danych kontaktowych i proponowanej daty wizyty w opisie;
Oczekiwanie na kontakt potwierdzający rezerwację wizyty.

W przypadku nieprawidłowego podania danych w zamówieniu Sklep skontaktuję się z Państwem za pośrednictwem poczty e-mail albo telefonicznie w celu ich poprawienia, o ile nawiązanie kontaktu będzie możliwe.
Sklep poinformuje Państwa poprzez kontakt telefoniczny lub wiadomości e-mail o pozytywnej weryfikacji podanych danych i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Z chwilą wysłania tej wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Państwem a Sprzedawcą. 
W wiadomości zostaną podane dane niezbędne do dokonania płatności, zgodnie z wybraną metodą oraz termin zapłaty.
W przypadku płatności przelewem w systemie Przelewy24 oraz płatności w systemie PayPal zostaniecie Państwo przekierowani na właściwą stronę internetową w celu dokonania płatności.

§ 4

Rabaty
Zakup na stronie centrum-metamorfoza.pl/potwierdzenie uprawnia do otrzymania zniżki od wartości cennikowych zgodnie z przygotowanymi rabatami.

§ 5

Płatności
Aby zapłacić za zamówione przedmioty można skorzystać z następujących metod płatności:
przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy, w tym przy wykorzystaniu systemu Przelewy24,
Płatności przelewem należy dokonać w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

Nasz bank: Bank Milenium:
93 1160 2202 0000 0000 2745 7017
Płatność na miejscu, gotówką przed zabiegiem.

§ 6

Dostawa i odbiór
Usługi można zrealizować wyłącznie w Centrum Estetyki Metamorfoza w Łodzi przy ul. Tuwima 20. Do realizacji zabiegów niezbędne jest osobiste stawienie się.

§ 7

Reklamacje
Jeżeli według Państwa nabyty przedmiot jest wadliwy możecie Państwo skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.
Reklamacje proszę składać drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i żądaniami wobec Sprzedawcy.
Jeżeli wadliwy przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy:
jego naprawy albo wymiany na nowy;
obniżenia ceny (w proporcji odpowiedniej do utraty wartości);
odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).
– na zasadach ustalonych aktualnie obwiązującymi przepisami polskiego Kodeksu cywilnego
Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji otrzymacie Państwo niezwłocznie. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji jako Konsumenta w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem wyrażonego żądania za uzasadnione.
Naprawy oraz wymiany będą dokonywane niezwłocznie, tak aby nie spowodować po Państwa stronie nadmiernych niedogodności.
W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, jej koszt ponosi Sprzedawca, który może Państwa poprosić o okazanie potwierdzenia zapłaty za przesyłkę.

§ 8

Odstąpienie od umowy
Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zakupu zgodnie  z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, opisanych w niniejszym pouczeniu, które stanowi zał. nr 1 do Regulaminu.
Zarówno pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, jak i formularz odstąpienia od umowy, otrzymacie Państwo z chwilą dostarczenia zamówionych przedmiotów w formie papierowej.
Prawo do odstąpienia nie przysługuje wykonanych już usług.
W przypadku odstąpienia od w/w umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w  tym  koszty  dostarczenia  rzeczy  (z  wyjątkiem  dodatkowych  kosztów  wynikających  z  wybranego  przez Państwa  sposobu  dostarczenia  innego  niż  najtańszy  zwykły  sposób  dostarczenia  oferowany  przez  nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od w/w umowy.

§ 9

Wykorzystanie danych osobowych
Dokonując zakupów w Sklepie zgadzacie się Państwo, że dane wymagane w formularzu założenia konta użytkownika albo w formularzu zamówienia będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień. Państwa dane mogę być również przekazywane podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu dostawy zakupionych przedmiotów.
W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji o promocjach 
i nowościach w ofercie Sklepu oraz na otrzymywanie ofert od partnerów Sklepu, informacje takie będą przekazywane na podany przez Państwa adres w formie wiadomości e-mail. Udzielona zgoda może zostać przez Państwa w każdym czasie cofnięta.
W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
W każdym czasie macie Państwo prawo do wglądu, poprawienia, zaktualizowania lub skasowania swoich danych korzystając z opcji dostępnych na koncie użytkownika lub kontaktując się ze Sprzedawcą.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów
Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość skorzystania 
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych albo miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
Jako konsumenci posiadacie Państwo m. in. następujące możliwości skorzystania 
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

§ 11

Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy albo Sąd Okręgowy w Łodzi, w zależności od przedmiotu sporu i zgodnie z przepisami o właściwości rzeczowej oraz funkcjonalnej.